RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE

Rachunki  rozliczeniowe  bieżące  i pomocnicze

Bank Spółdzielczy w Goworowie oferuje Jednostkom Samorządu Terytorialnego prowadzenie rachunku głównego, rachunków pomocniczych oraz rachunków wszelkich jednostek podlegających Gminom czy Powiatom.

Dostęp do wymienionych rachunków może się odbywać za pomocą kanałów elektronicznych (Home Banking), 

Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych i  do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych. 

Posiadanie rachunku pozwala na :

- swobodne dysponowanie środkami ,

- wygodne formy rozliczeń z kontrahentami ,

- dokonywanie rozliczeń z kontrahentami ,

- dokonywanie natychmiastowych przelewów między jednostkami organizacyjnymi banku,

- składanie stałych zleceń ,

- lokowanie nadwyżek na lokatach terminowych,

- korzystanie z usługi Internet Banking

 

Do otwarcia rachunku rozliczeniowego niezbędne jest:

-   złożenie wniosku o otwarcie rachunku,

-   wypełnienie Karty Wzorów Podpisów,

-   zawarcie Umowy.