Niedziela 21 Lipca 2019
Andrzeja, Wiktora
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
Komunikaty       
Komunikaty

 [1]  2  3  >    >> 

2019.06.17 13:31

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie, działając na podstawie § 22 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2018r o godz.10.30 w I terminie lub na godz.11.00 w II terminie Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli .

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza , stanowiących Prezydium Zebrania.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania ZP oraz jego zdolności do podejmowania uchwał przez ZP.

4. Przyjęcie Regulaminu i porządku Obrad ZP obrad.

5. Wybór Komisji Zebrania :

- Mandatowo- Skrutacyjnej ,

- Uchwał i Wniosków ,

- ds. odpowiedniości do oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

6. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach :

- Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej BS w Goworowie.

- zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Banku .

8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z ;

a/ działalności Banku w 2018 r. wraz z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 r. ,

b /wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

c/ przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.

9. Przedstawienie wniosków z protokółu polustracyjnego.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu i oceną odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu jako organu kolegialnego oraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną funkcjonowania w Banku Polityki wynagradzania.

11.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu , Rady Nadzorczej BS w Goworowie i protokółem polustracyjnym.

12.Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości w 2018 roku członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego .

13.Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w znaczeniu indywidualnym i kolegialnym jako organu nadzorującego (jakim jest Rada Nadzorcza),

b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Goworowie za 2018 rok,

c/ oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego ,

d/ oceny przestrzegania ,,Polityki wynagradzania ,

e/ zatwierdzenie oceny polustracyjnej,

f /zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS za 2018r.

g/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2018 rok , h/ udzielania członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,

i /podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

j/ uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2019 rok.

14.Ocena kwalifikacji i rękojmi należytego wykonania obowiązków przez kandydatów do Rady Nadzorczej .

15.Wybory członków Rady Nadzorczej BS w Goworowie .

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej BS w Goworowie .

17. Sprawy różne , wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 pkt.4 Statutu sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego za 2018 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP oraz projektów uchwał ,jakie mają być podjęte na ZP i protokół z poprzedniego ZP są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego . Ponadto informujemy ,że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad ZP przekazujemy delegatom w załączeniu.

Zarząd BS w Goworowie

2019.04.24 15:04

20190325_BPS_baner_300_250_ppi_03_v3.png

2019.04.18 14:54

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOWOROWIE UPRZEJMIE ZAWIADAMIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO O ZBLIŻAJĄCYCH SIE ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH W 2019R.

Zebrania_Grup_Czlonkowskich_2019r__.pdf

ZAPRASZAMY

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOWOROWIE

2019.04.15 12:47

th02112JBD.jpg

2019.01.04 11:22

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 06.01.2019r. (niedziela) w godzinach 8:00 - 17:00 planowane są prace związane z instalacją nowej wersji systemu Visiona w Banku BPS. Wiąże sie to z niedostępnością usług kartowych w tym dniu. Dostępna w portalu Kartosfera opcja zastrzeżenia karty, bedzie musiała być wykonana za pośrednictwem Infolinii.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 
2018.12.27 13:41

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że w dniu 31.12.2018r. przelewy wyjściowe do innych banków będą przyjmowane do godziny 11:00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.