Sobota 22 Września 2018
Maurycego, Tomasza
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
Komunikaty       
Komunikaty

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje o możliwości wydania przez Klienta do jego indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści ar. 56 ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej), oraz o skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/osobami wskazaną/wskazanymi w dyspozycji (zapisobiorcą/zapisobiorcami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

OświadczenieKomentarze nieaktywne !