Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  [4]  5  6  >    >> 

2018.12.27 13:41

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że w dniu 31.12.2018r. przelewy wyjściowe do innych banków będą przyjmowane do godziny 11:00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

2018.12.10 13:43

fondo_pantalla_azul_navidad_bolas.jpg

2018.11.09 09:05

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że w dniu 12 listopada 2018r. nie będzie fizycznej obsługi klientów.

2018.09.14 14:59

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15.09.2018 (sobota) od godz. 18:00 do dnia 16.09.2018 (niedziela) do godz. 06.00 planowane są prace związane z instalacja nowej wersji systemu Visiona w Banku BPS.

2018.06.11 11:51

Szanowni Państwo,

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Goworowie otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Goworowie będzie przekazywał na stronie internetowej www.bsgoworowo.pl oraz w placówkach Banku.

Z poważaniem

Zarząd BS Goworowo

2018.06.04 11:50

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie,

działając na podstawie § 22 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu

na dzień 21 czerwca 2018r o godz.11:00 w I terminie lub na godz.11:30 w II terminie Zebrania Przedstawicieli,

które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1.Otwarcie ZP, wybór Przewodniczącego ZP, Sekretarza i Komisji .

2.Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

3.Uchwalenie Regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad .

4.Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:

a/ działalności Banku w 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,

b/wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

c/ przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu i oceną odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu jako organu kolegialnego.

7. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku.

8. Przedstawienie oceny realizacji ,,Polityki wynagradzania BS w Goworowie w 2017 roku.

9. Przyjęcie nowej ,,Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS.”

10.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Goworowie .

11.Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organ kolegialny .

12.Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w znaczeniu indywidualnym i kolegialnym jako organu zarządzającego .

b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Goworowie za 2017r.

c/ uchylenia uchwały Nr. 2/2015r.ZP z dnia 22 maja 2015r w spawie przyjęcia ,,Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych „”.

d/ przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 rok,

e/ przyjęcia oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2017 roku.

f/zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS za 2017r.

g/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2017 rok.

h/udzielania członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok,

i/podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok .

j/ zatwierdzenia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Goworowie.

k/ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu BS.

l/ uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2018rok.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Goworowie ul. Kościelna Nr.1 wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty: Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, jakie maja być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli