Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  [4]  5  6  >    >> 

2017.06.30 23:21

INFORMACA

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie informuje, że dnia 16.06.2017r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli na którym ocenioność Banku za 2016 rok. Szczegółowe dane dostępne są w zakładce Polityka Informacyjna

2017.06.02 12:16

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie,

działając na podstawie § 21 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2017r o godz.11.00 w I terminie lub na godz.1130º w II terminie Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie ZP, wybór Przewodniczącego ZP, Prezydium i Komisji .
2. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad .
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS w Goworowie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok i opinią biegłego rewidenta , sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego ZP oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok wraz z oceną odpowiedniości członków Zarządu i zarządu jako organu kolegialnego.
7. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku.
8. Przedstawienie oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2016 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Goworowie.
a) sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego .
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
b) przyjęcie kolegialnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
c) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok,
d) przyjęcia oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2016 roku.
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS oraz rocznego sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2016 rok.
g) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok,
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
i) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok .
j) zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Goworowie.
k) zatwierdzenie nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Goworowie.
l) uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2017rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad

Informujemy , że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią Biegłego Rewidenta sporządzone za rok 2016 znajduje się do wglądu u Głównej Księgowej Banku.

Zarząd            
Banku Spółdzielczego
w Goworowie     

2016.06.23 09:10

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Goworowie
w dni robocze w godzinach od 730 do 1430

2016.05.17 13:26

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje o możliwości wydania przez Klienta do jego indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści ar. 56 ustawy – Prawo bankowe, tj. o: dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej), oraz o skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/osobami wskazaną/wskazanymi w dyspozycji (zapisobiorcą/zapisobiorcami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Oświadczenie

2016.05.16 22:40

Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie z dnia 11 maja 2016 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie informuje, że w dniu 11maja 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli na którym oceniono działalność Banku za 2015 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie złotych 544.164,45 w następujący sposób:

Zysk brutto za 2015 rok                                                                    544.164,42 zł

  • podatek dochodowy za 2015 r.                                             - 97.915,00 zł
  • podatek dochodowy odroczony                                            - 28.138,00 zł

Zysk netto do podziału  przeznacza na                                             418.111,42 zł

  • fundusz zasobowy                                                                418.111,42 zł

 

 

                                                                              Zarząd BS w Goworowie

2016.04.22 09:24

SZANOWNI PAŃSTWO,

113