Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  [4]  5  6  >    >> 

2018.05.11 13:57

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego o zbliżających się zebraniach Grup Członkowskich w 2018r.

HARMONOGRAM_ZEBRAŃ GRUP_CZŁONKOWSKICH_2018.pdf

Zapraszamy!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

2017.12.22 12:45

Wesołych i pogodnych Świą Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzą

Pracownicy, Zarząd oraz
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego
w Goworowie

2017.12.22 12:35

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że w dniu 29.12.2017r. przelewy wyjściowe do innych banków będą przyjmowane do godziny 11.30

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia

2017.06.30 23:21

INFORMACA

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie informuje, że dnia 16.06.2017r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli na którym ocenioność Banku za 2016 rok. Szczegółowe dane dostępne są w zakładce Polityka Informacyjna

2017.06.02 12:16

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie,

działając na podstawie § 21 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2017r o godz.11.00 w I terminie lub na godz.1130º w II terminie Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie ZP, wybór Przewodniczącego ZP, Prezydium i Komisji .
2. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad .
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS w Goworowie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok i opinią biegłego rewidenta , sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego ZP oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok wraz z oceną odpowiedniości członków Zarządu i zarządu jako organu kolegialnego.
7. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku.
8. Przedstawienie oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2016 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Goworowie.
a) sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego .
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
b) przyjęcie kolegialnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
c) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok,
d) przyjęcia oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2016 roku.
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS oraz rocznego sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2016 rok.
g) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok,
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
i) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok .
j) zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Goworowie.
k) zatwierdzenie nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Goworowie.
l) uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2017rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad

Informujemy , że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią Biegłego Rewidenta sporządzone za rok 2016 znajduje się do wglądu u Głównej Księgowej Banku.

Zarząd            
Banku Spółdzielczego
w Goworowie     

2016.06.23 09:10

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Goworowie
w dni robocze w godzinach od 730 do 1430