Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  [7]  8  9  >    >> 

2020.12.17 14:53

__wi__ta_2018.jpg

2020.11.26 11:55

KOMUNIKANT

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

• informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub

• wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem :

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

• osobiście w placówce Banku

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

• osobiście w placówce Banku,

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

101

 

SKŁADANIE WNIOSKU UMOCOWANIE BENEFICJENTA

2020.09.25 10:31

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w dniach:

1) 25 wrzesień 2020r. w godzinach 22:30 - 00:30 oraz 26 wrzesień 2020r. w godzinach 21:30 - 23:00 nastapi półgodzinna przerwa w działaniu usług, skutkująca utrudnieniem:

 w wymianie informacji z portalem Kartosfera,  

autoryzcji transakcji realizowanymi kartami płatniczymi oraz

blokady i zastrzeżenia kart płatniczych będa realizowane tylko przez infolinie.

2) w nocy z 28 na 29.09.2020r. między godziną 1:00 a 5:00 rano wystapią przerwy w dostepie do Internt Bankingu związane z aktualizacja oprogramowania .

Za utrudnienia przepraszamy.

2020.09.08 15:50

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w dniu 08.09.2020 (wtorek) od 16:00 do 19:00 (3 godziny) mogą wystąpić problemy z łącznością w bankomatach oraz w bankowości elektronicznej.

Za utrudnienia przepraszamy

2020.07.24 10:17

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w dniu 24.07.2020 (piątek) od 22:00 do 23:59 (2 godziny) nie będzie możliwości składania wniosków R500+ oraz Tarcza PFR.

Za utrudnienia przepraszamy.

2020.06.08 10:19

KOMUNIKAT!!!!!!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie, działając na podstawie § 22 Statutu Banku

zawiadamia Członków Banku o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2020 r. 

 o godz.9.30  w  I terminie  / na godz. 10.00 w II terminie / 

które odbędzie się  w Restauracji  ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.