Komunikaty       
Komunikaty

 <<    <  [7]  8  9  >    >> 

2019.08.16 08:37

SWIFT(BIC)

Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Goworowie - POLUPLPR                                                                         

SWIFT - (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Jest to jawny, stały i niezmienny kod.Kod SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku w Polsce i zagranicą. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.

2019.06.17 13:31

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie, działając na podstawie § 22 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2018r o godz.10.30 w I terminie lub na godz.11.00 w II terminie Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli .

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza , stanowiących Prezydium Zebrania.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania ZP oraz jego zdolności do podejmowania uchwał przez ZP.

4. Przyjęcie Regulaminu i porządku Obrad ZP obrad.

5. Wybór Komisji Zebrania :

- Mandatowo- Skrutacyjnej ,

- Uchwał i Wniosków ,

- ds. odpowiedniości do oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

6. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach :

- Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej BS w Goworowie.

- zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Banku .

8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z ;

a/ działalności Banku w 2018 r. wraz z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 r. ,

b /wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

c/ przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.

9. Przedstawienie wniosków z protokółu polustracyjnego.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu i oceną odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu jako organu kolegialnego oraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną funkcjonowania w Banku Polityki wynagradzania.

11.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu , Rady Nadzorczej BS w Goworowie i protokółem polustracyjnym.

12.Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości w 2018 roku członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego .

13.Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w znaczeniu indywidualnym i kolegialnym jako organu nadzorującego (jakim jest Rada Nadzorcza),

b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Goworowie za 2018 rok,

c/ oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego ,

d/ oceny przestrzegania ,,Polityki wynagradzania ,

e/ zatwierdzenie oceny polustracyjnej,

f /zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS za 2018r.

g/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2018 rok , h/ udzielania członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,

i /podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

j/ uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2019 rok.

14.Ocena kwalifikacji i rękojmi należytego wykonania obowiązków przez kandydatów do Rady Nadzorczej .

15.Wybory członków Rady Nadzorczej BS w Goworowie .

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej BS w Goworowie .

17. Sprawy różne , wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 pkt.4 Statutu sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego za 2018 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP oraz projektów uchwał ,jakie mają być podjęte na ZP i protokół z poprzedniego ZP są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego . Ponadto informujemy ,że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad ZP przekazujemy delegatom w załączeniu.

Zarząd BS w Goworowie

2019.04.24 15:04

20190325_BPS_baner_300_250_ppi_03_v3.png

2019.04.18 14:54

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOWOROWIE UPRZEJMIE ZAWIADAMIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO O ZBLIŻAJĄCYCH SIE ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH W 2019R.

Zebrania_Grup_Czlonkowskich_2019r__.pdf

ZAPRASZAMY

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOWOROWIE

2019.04.15 12:47

th02112JBD.jpg

2019.01.04 11:22

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 06.01.2019r. (niedziela) w godzinach 8:00 - 17:00 planowane są prace związane z instalacją nowej wersji systemu Visiona w Banku BPS. Wiąże sie to z niedostępnością usług kartowych w tym dniu. Dostępna w portalu Kartosfera opcja zastrzeżenia karty, bedzie musiała być wykonana za pośrednictwem Infolinii.

Za utrudnienia przepraszamy.