Czwartek 17 Stycznia 2019
Antoniego, Jana
Bank Spółdzielczy w Goworowie
ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761-40-17
NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603
Komunikaty       
Komunikaty

 <  1  [2]  3  >    >> 

2018.06.04 11:50

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie,

działając na podstawie § 22 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu

na dzień 21 czerwca 2018r o godz.11:00 w I terminie lub na godz.11:30 w II terminie Zebrania Przedstawicieli,

które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1.Otwarcie ZP, wybór Przewodniczącego ZP, Sekretarza i Komisji .

2.Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

3.Uchwalenie Regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad .

4.Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:

a/ działalności Banku w 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,

b/wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

c/ przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu i oceną odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu jako organu kolegialnego.

7. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku.

8. Przedstawienie oceny realizacji ,,Polityki wynagradzania BS w Goworowie w 2017 roku.

9. Przyjęcie nowej ,,Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS.”

10.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Goworowie .

11.Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organ kolegialny .

12.Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w znaczeniu indywidualnym i kolegialnym jako organu zarządzającego .

b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Goworowie za 2017r.

c/ uchylenia uchwały Nr. 2/2015r.ZP z dnia 22 maja 2015r w spawie przyjęcia ,,Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych „”.

d/ przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 rok,

e/ przyjęcia oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2017 roku.

f/zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS za 2017r.

g/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2017 rok.

h/udzielania członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok,

i/podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok .

j/ zatwierdzenia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Goworowie.

k/ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu BS.

l/ uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2018rok.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Goworowie ul. Kościelna Nr.1 wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty: Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, jakie maja być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli

2018.05.11 13:57

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego o zbliżających się zebraniach Grup Członkowskich w 2018r.

HARMONOGRAM_ZEBRAŃ GRUP_CZŁONKOWSKICH_2018.pdf

Zapraszamy!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

2017.12.22 12:45

Wesołych i pogodnych Świą Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzą

Pracownicy, Zarząd oraz
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego
w Goworowie

2017.12.22 12:35

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Goworowie informuje, że w dniu 29.12.2017r. przelewy wyjściowe do innych banków będą przyjmowane do godziny 11.30

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia

2017.06.30 23:21

INFORMACA

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie informuje, że dnia 16.06.2017r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli na którym ocenioność Banku za 2016 rok. Szczegółowe dane dostępne są w zakładce Polityka Informacyjna

2017.06.02 12:16

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie,

działając na podstawie § 21 Statutu Banku zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2017r o godz.11.00 w I terminie lub na godz.1130º w II terminie Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w Restauracji ,, Relaks” w Goworowie przy ul. Rynek 4.

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie ZP, wybór Przewodniczącego ZP, Prezydium i Komisji .
2. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad .
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS w Goworowie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok i opinią biegłego rewidenta , sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego ZP oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, przedstawienie informacji o wniesionych skargach członków Banku.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok wraz z oceną odpowiedniości członków Zarządu i zarządu jako organu kolegialnego.
7. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku.
8. Przedstawienie oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2016 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Goworowie.
a) sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego .
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
b) przyjęcie kolegialnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
c) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok,
d) przyjęcia oceny realizacji ,,Polityki wynagrodzeń BS w Goworowie w 2016 roku.
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS oraz rocznego sprawozdania finansowego BS w Goworowie za 2016 rok.
g) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok,
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
i) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok .
j) zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Goworowie.
k) zatwierdzenie nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Goworowie.
l) uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Goworowie na 2017rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad

Informujemy , że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią Biegłego Rewidenta sporządzone za rok 2016 znajduje się do wglądu u Głównej Księgowej Banku.

Zarząd            
Banku Spółdzielczego
w Goworowie