Polityka informacyjna       
Polityka informacyjna
Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Goworowie

              

             Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Goworowie jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Goworowie zobligowany zapisami Nowej Umowy kapitałowej przygotowuje roczną informację dotyczącą adekwatności kapitałowej Banku według stanu na ostatni dzień roku.

Informację przygotowano zgodnie z art. 111 a.ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe/ DZ. U. z 2002 r Nr.72,poz 665 z późn. zmianami/ oraz Uchwałą Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu .

Ogłaszaniu podlegają informacje ilościowe i jakościowe /obejmowane oraz nieobjęte badaniem niezależnego biegłego rewidenta/ na temat wyników ekonomiczno- finansowych Banku, adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu ryzyka podejmowanego w działalności Banku, opisy celów i procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka a w szczególności :

  1. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Goworowie za miniony rok,
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie za miniony rok,
  3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Goworowie za miniony rok,
  4. Zasady polityki informacyjnej,
  5. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami Ryzyka.
  6. Polityki zarządzania ryzykami.
  7. Opis metody wyliczania kapitału banku.
  8. Poziom współczynnika wypłacalności Banku wynikający z tzw. Regulacyjnego wymogu kapitałowego.

Informacje wymienione wyżej są ogłaszane w cyklach rocznych, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli i prezentują stan na 31 grudnia każdego roku.

Informacje, o których mowa wyżej są udostępniane zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Goworowie, w biurze sekretariatu, w godzinach 800- 1500 oraz wersji elektronicznej na stronie internetowej Banku www.bsgoworowo.pl., a ponadto w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym.

 


101

 

Polityka Informacyjna

 


101

 

Statut

 


101

 

Struktura Organizacyjna

 

Dokumenty dotyczące Zasad Ładu Korporacyjnego:

101

 

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Goworowie

 

101

 

System Kontroli Wewnetrznej

 

101

 

Ocena

 

101

 

Polityka Wynagradzania

 

101

 

Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Goworowie.

Dokumenty dotyczące Ujawnienia informacji :

101

 

Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

101

 

Bilans
 

101

 

Informacja dodatkowa
 

101

 

Sprawozdanie z działalności Banku