Komunikaty       
Komunikaty

 [1]  2  3  >    >> 

2022.07.28 09:01

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w nocy z 28 na 29 lipca br. (czwartek/piątek) między godziną 1:00 a 5:00 wystąpią przerwy w dostępie do Internet Bankingu związane z aktualizacją oprogramowania.

 

Za utrudnienia przepraszamy

2022.07.28 09:01

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w nocy z 28 na 29 lipca br. (czwartek/piątek) między godziną 1:00 a 5:00 wystąpią przerwy w dostępie do Internet Bankingu związane z aktualizacją oprogramowania.

 

Za utrudnienia przepraszamy

2022.07.22 16:40

  Szanowni Państwo,

 

W związku z planowaną  przerwą techniczna, w dniu 21 sierpnia 2022r od godziny 00:30 do godziny 04:30, system Express Elixir nie będzie dostępny, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.

 

Za utrudnienia przepraszamy

2022.07.21 20:10

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w nocy z 25 na 26 lipca br. (poniedziałek/wtorek) między godziną 01:00 a 4:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji mobilnej 

 

Za utrudnienia przepraszamy

2022.05.31 11:04

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie zawiadamia , że zgodnie z §22 Statutu Banku w dniu 21 Czerwca 2022 r. o godz. 10 00 w I terminie lub na godz. 10 30 w II terminie w lokalu Restauracji ,,RELAKS ”w Goworowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego                   w Goworowie z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP, stanowiących Prezydium Zebrania 

3. Wybór Komisji Zebrania :

a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

b) Komisji Uchwał i Wniosków

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli

5. Uchwalenie Regulaminu obrad ZP

6. Przyjęcie porządku obrad ZP

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli 

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Goworowie

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok w tym sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta

10.Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego w tym realizacja wniosków polustracyjnych

11.Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2022 roku, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej 

12. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok

13. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej

14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku

15. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami 

16. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie w 2021r. 

b) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 

c) oceny przestrzegania ,,Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku" 

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie za 2021 rok 

przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz zebrań grup członkowskich

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Goworowie ​ za 2021 rok 

f) przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego działalności Banku 

g) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie

h) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok

i) uchwalenie kierunków działalności w 2022 roku

j) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS

k) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BS

l) wyboru Delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne ZRBS

16.  Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków

17. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania

18. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie §23 pkt.4 Statutu są wyłożone w siedzibie Banku do wglądu członków następujące dokumenty :

1. rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie ze sprawozdaniem finansowym i raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2021 

2. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/

3. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli

4. protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli

 

Ponadto informujemy, że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad ZP przekazujemy delegatom w załączeniu .

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

2022.04.14 08:36

zyczenia.jpg