Historia działalności BS Goworowo - 1912-2010

Początki działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie datują się od 23 czerwca 1912 r., kiedy miejscowa i okoliczna grupa działaczy gospodarczych postanowiła z tym dniem założyć „Kasę Pożyczkową". Wśród pierwszych założycieli, członków Zarządów i Rad Nadzorczych BS w Goworowie pojawiają się nazwiska: prezes Zarządu- Antoni Budny, przewodniczący Rady- Antoni Glinka, kasjer- N. Zambrzycki, z-ca dr Kozłowski, buchalter główny księgowy- Kalinowski. 

Następna wzmianka dotyczy roku 1919 która stwierdza i potwierdza, że w Goworowie nadal działa kasa oszczędności i pożyczek. Jej Prezesem Zarządu był Pan Stanisław Budny, skarbnikiem Grzegorz Kucharczyk- gospodarz z Rębisz. 

Innym dokumentem poświadczającym istnienie Kasy Stefczyka w Goworowie są akta personalne Kierownika Gminnej Kasy Spółdzielczej w latach 1950-1957 Pana Romualda Ratyńskiego. Czytamy w nich, że w latach 1925-1930 był on Skarbnikiem Kasy Stefczyka a w latach 1930- 1939 Przewodniczącym Rady Kasy Stefczyka. 

Dane o działalności Banku są bardzo skromne, z kroniki parafialnej wiadomo, że Kasa wspierała najbiedniejszych, zwłaszcza rolników. 

O istnieniu Kasy Stefczyka jest również zapis w kronice parafialnej gdzie na jednej ze stron czytamy: że w Goworowie działa Kasa Stefczyka. Nieznany jest z tego okresu akt powstania Kasy Stefczyka, jej statut, ilość członków, wielkość udzielonych pożyczek i zgromadzonych oszczędności. 

Brak dokumentacji zamieszczonej w czasie wojny (w roku 1915 i 1939 Goworowo zostało w 90% spalone) nie pozwala precyzyjnie ustalić historii BS w Goworowie do roku 1949. 

Rok 1950 otwiera nowy rozdział spółdzielczości bankowej w Goworowie. Grupa ambitnych działaczy 15.11.1950 r. powołała Gminną Kasę Spółdzielczą, która została zarejestrowana w Sądzie Praga Warszawa pod nr RS 4462. Czteroosobowy zespół pracowników stanowili: Romuald Ratyński- pełniący funkcję kierownika GKS. Pan Stanisław Łojek pełnił funkcję księgowego i od tego momentu przepracował w tym banku 40 lat. Pani Jadwiga Zysk-jako pomoc biurowa oraz Czesława Lipska jako woźna.

Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia wyłoniono następujące organy samorządowe: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Do Zarządu Spółdzielni weszli: Adam Kaczyński- przewodniczący Zarządu, Stanisław Wójcik- z-ca przewodniczącego Zarządu. W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Wacław Witecki, Antoni Grabowski, Jan Szczepański, Kazimierz Swiderski, Władysław Hermanowicz. Zakres działalności Spółdzielni ograniczał się początkowo do gromadzenia oszczędności oraz udzielania kredytów krótkoterminowych. 

W 1956 r. w związku z reorganizacją administracyjną kraju i powstaniem Gromadzkich Rad Narodowych została zmieniona nazwa GKS na Kasę Spółdzielczą. 

W 1961 r. po utworzeniu CZSOP Bank przyjął nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo- Pożyczkowa w Goworowie. Był to okres dalszego rozwoju spółdzielni, który trwał do kolejnej reorganizacji struktur spółdzielczych w Polsce. W 1974 r. dotychczasowa Centrala Spółdzielczości Bankowej- CZSOP została zastąpiona państwowo- spółdzielczym Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Wówczas to pojawiła się współczesna nazwa placówki- Bank Spółdzielczy w Goworowie. 

Kolejnym momentem przełomowym w dziejach Spółdzielni był rok 1989 kiedy nastąpiło zerwanie związków organizacyjno- prawnych z BGŻ. Bank odzyskał całkowitą niezależność stając się równocześnie bankiem uniwersalnym. 

Dostrzegając szanse i zagrożenia które niesie gospodarka rynkowa BS w Goworowie przystąpił jako współzałożyciel do utworzenia Warmińsko - Mazurskiego Banku Regionalngo SA w Olsztynie od 27.03.2002 r do 30.06.2011 r. W dniu 01.07.2011 r  BS w Goworowie rozpoczął współpracę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. 

Wymogi kapitałowe stawiane bankom spółdzielczym spowodowały konieczność ich łączenia się. BS w Goworowie z dniem 1 września 1999 r połączył się z BS w Troszynie. Bankiem przejmującym był BS Goworowo. Proces łączeniowy banków nie był celem samym w sobie lecz sposobem na wzmocnienie kapitałów zgodnie z decyzją KNB, obniżką kosztów przy jednoczesnym maksymalizowaniu spodziewanych efektów. Zwyciężył zdrowy rozsądek i przekonanie że dla rozwoju Banku i dobra klientów połączenie było konieczne.  

Od dnia połączenia placówką kieruje 3 osobowy Zarząd w składzie: 

 • Lucyna Lewicka - Prezes Zarządu. 
 • Zofia Napiórkowska - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Oddziału. 
 • Elżbieta Kapuścińska - Członek Zarządu i Główna Księgowa. 

8 osobową Radę Nadzorczą tworzą : 

 • Józef Dumała - Przewodniczący Rady 
 • Tadeusz Jasionek - Z -ca Przewodniczącego 
 • Andrzej Dobkowski - Sekretarz 
 • Wanda Paprocka - Członek 
 • Stanisław Wojciechowicz - Członek 
 • Janusz Stanisław Gocłowski - Członek 
 • Witold Garwatowski - Członek 
 • Sławomir Laskowski - Członek 

Bankiem na przestrzeni lat kierowały następujące osoby : Romuald Ratyński, Stefan Dzierzgowski, Barbara Ostrowska, Helena Rebelińska i od 01.03.1993 r obecna Prezes Zarządu - Lucyna Lewicka. 

Dziś BS działa głównie na obszarze gmin Goworowo i Troszyn. Obsługuje rolnictwo, rzemiosło, handel. Jest ważnym elementem lokalnego rynku usług finansowych. 

Dzielnie stawia czoła konkurencji, co nie jest rzeczą łatwą. Na stałe wpisany w krajobraz lokalnego środowiska, czynnie uczestniczy w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym dotując i sponsorując wiele istotnych dla społeczeństwa przedsięwzięć.

drukuj całą stronę

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]