Lokaty terminowe w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową

Bank otwiera i prowadzi lokaty dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych będących rezydentami. Otwiera i prowadzi również lokaty  dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami.

Bank wystawia książeczkę na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wpłatę warunkującą otwarcie rachunku lub osoba przez nią wskazana.

Wystawianie książeczek oszczędnościowych z lokatami  terminowymi

Otwarcie lokaty oraz wydanie książeczki oszczędnościowej następuje w  Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu przez osobę występującą o otwarcie lokaty karty ewidencyjnej do rachunków lokat terminowych w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową.

Książeczka stanowi potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty terminowej w Banku.

Lokaty mogą być otwierane na niżej podane okresy:

  • Lokata 1 miesięczna
  • Lokata 2 miesięczna
  • Lokata 3 miesięczna
  • Lokata 6 miesięczna
  • Lokata 9 miesięczna
  • Lokata 12 miesięczna
  • Lokata 24 m-czna i dłuższa

Lokaty oszczędnościowe PROGRES w złotych na okres 12 miesięcy

Bank otwiera i prowadzi lokatę oszczędnościową Progres w złotych.

Przez lokatę Progres należy rozumieć rachunek oszczędnościowy, na którym zgromadzone środki pieniężne oprocentowane są progresywnie, tj. w wysokości uzależnionej od długości okresu utrzymania lokaty, przy czym Bank zastrzega sobie prawo zmiany oprocentowania w trakcie trwania lokaty.

Okres trwania lokaty wynosi maksymalnie 12 miesięcy, a minimalnie 1 miesiąc.

Obsługa lokaty Progres wykonywana jest  w  Banku prowadzącym lokatę. 

Minimalna wpłata na lokatę Progres wynosi 1000,-zł. Bank otwiera lokatę Progres w kwotach stanowiących wielokrotność minimalnej wpłaty.

Lokata oszczędnościowa DOPŁATA

Bank otwiera lokaty terminowe DOPŁATA w złotych na 6 miesięczny okres  umowny.

Minimalna kwota wpłaty/wpływu na lokatę terminową DOPŁATA w złotych wynosi 1000 zł.

Lokata terminowa DOPŁATA w złotych charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego.

Wysokość wpłaty uzupełniającej nie może być niższa od kwoty minimalnej.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]