Kredyt na finansowanie działalności gospodarczej

Kredyt na działalność gospodarczą udzielany jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególności;

 1. przedsiębiorcom,
 2. małym lub średnim przedsiębiorcom MSP;

Bank udziela następujących rodzajów kredytów:

 • ze względu na okres kredytowania:
  • krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,
  • średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  • długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat.
 • ze względu na przedmiot kredytowania:
  • obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności związanej z zaopatrzeniem, produkcją , sprzedażą i świadczeniem usług, w tym leasingowych oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  • inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych.

Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

Udział środków własnych Kredytobiorcy ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem postanowień dla danego rodzaju kredytu.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej działalności, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów oraz procesem rozliczeń pieniężnych.

Kredyt może być udzielony na sfinansowanie należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

Kredyt obrotowy może być udzielony w rachunku kredytowym na okres jednego roku. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym, wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowych technologii, kredyt może być udzielony na okres spłaty od jednego roku do trzech lat.

Kredyt w rachunku bieżącym

 Kredytobrotowy w rachunku bieżącym skierowany jest do przedsiębiorców posiadających konto w naszym banku.   

 Bank  udziela  kredytu w rachunku bieżącym rolnikowi który:

 1. posiada rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w zadłużeniu Klienta,
 2. posiada zdolność kredytową i zostanie pozytywnie oceniony przez Bank na podstawie złożonego wniosku o kredyt wraz z załącznikami,

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych na rachunku.

Każdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia , a tym samym minimalizuje koszt kredytu .

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań takich jak np. zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,

Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty (tj. wysokości iloczynu dni kredytowania oraz dziennych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku).

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku kredytowego.

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, wynikającymi z prowadzenia działalności rolniczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym (do 1 roku), odnawialnym tzn. że w trakcie trwania umowy kredytu każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.
    

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcynp. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego itp.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, które mają wynosić minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia  (bez VAT) oraz mają być udokumentowane.

Pożyczka hipoteczna

 1. na dowolny cel pod zastaw hipoteczny
 2. bez konieczności rozliczenia
 3. bardzo korzystnie oprocentowana
 4. kwota pożyczki do 50% oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]