Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Goworowie

 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Goworowie jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie zobligowany zapisami Nowej Umowy kapitałowej przygotowuje roczną informację dotyczącą adekwatności kapitałowej Banku według stanu na ostatni dzień roku.

Informację przygotowano zgodnie z art. 111 a.ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe/ DZ. U. z 2002 r Nr.72,poz 665 z późn. zmianami/ oraz Uchwałą Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu .

Ogłaszaniu podlegają informacje ilościowe i jakościowe /obejmowane oraz nieobjęte badaniem niezależnego biegłego rewidenta/ na temat wyników ekonomiczno- finansowych Banku, adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu ryzyka podejmowanego w działalności Banku, opisy celów i procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka a w szczególności :

  1. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Goworowie za miniony rok,
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie za miniony rok,
  3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Goworowie za miniony rok,
  4. Zasady polityki informacyjnej,
  5. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami Ryzyka.
  6. Polityki zarządzania ryzykami.
  7. Opis metody wyliczania kapitału banku.
  8. Poziom współczynnika wypłacalności Banku wynikający z tzw. Regulacyjnego wymogu kapitałowego.

Informacje wymienione wyżej są ogłaszane w cyklach rocznych, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli i prezentują stan na 31 grudnia każdego roku.

Informacje, o których mowa wyżej są udostępniane zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Goworowie, w biurze sekretariatu, w godzinach 800- 1500 oraz wersji elektronicznej na stronie internetowej Banku www.bsgoworowo.pl., a ponadto w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOWOROWIE

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym

Polityka wynagradzania

Ocena zastosowania ładu korporacyjnego

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]