Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową

Książeczka z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie, zwana dalej „książeczką”- jest dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego w banku.    

Bank Spółdzielczy w Goworowie zapewnia właścicielowi książeczki zachowanie tajemnicy posiadania wkładów, jak też obrotów i stanu wkładów na tej książeczce na zasadach określonych postanowieniami  ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki z wystawienia BS Goworowo odpowiada swoim majątkiem Bank Spółdzielczy w Goworowie.

Wkłady oszczędnościowe w BS Goworowie objęte są  gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym .

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-KONTO

 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  (ROR)

Pozwala na łatwe i wygodne korzystanie z pieniędzy. Zapewnia posiadaczom bezpieczeństwo środków pieniężnych i stały dostęp do gotówki .

ROR służy posiadaczom do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
  3. korzystania z kart bankowych,
  4. otwierania terminowych lokat oszczędnościowych  w ramach ROR,
  5. korzystania z limitu w ROR,
  6. zaciągania kredytu odnawialnego.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności  prawnych  posiadających udokumentowane źródło dochodów – dochody z pracy, renty, stypendium oraz innych źródeł  lub dokonujących regularnych wpłat w zadeklarowanej we wniosku wysokości. Ror może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub wspólny dla dwóch posiadaczy rachunku.

Wkłady oszczędnościowe SKO

Członkami SKO mogą być uczniowie szkół lub drużyny harcerskie działające przy szkole. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO. Bank wystawia obiegową książeczkę oszczędnościową na szkołę i nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły. Na tę książeczkę wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast na książeczce, której właścicielem jest członek SKO.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]