Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie zawiadamia , że zgodnie z §22 Statutu Banku w dniu 21 Czerwca 2022 r. o godz. 10 00 w I terminie lub na godz. 10 30 w II terminie w lokalu Restauracji ,,RELAKS ”w Goworowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Goworowie z następującym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli 
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP, stanowiących Prezydium Zebrania 
 3. Wybór Komisji Zebrania :
  1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  2. Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli
 5. Uchwalenie Regulaminu obrad ZP
 6. Przyjęcie porządku obrad ZP
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli 
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Goworowie
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok w tym sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
 10. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego w tym realizacja wniosków polustracyjnych
 11. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2022 roku, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej 
 12. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
 13. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej
 14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku
 15. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami 
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie w 2021r. 
  2. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 
  3. oceny przestrzegania ,,Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku" 
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie za 2021 rok przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz zebrań grup członkowskich
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Goworowie ​ za 2021 rok 
  6. przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego działalności Banku 
  7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie
  8. podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
  9. uchwalenie kierunków działalności w 2022 roku
  10. zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS
  11. ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BS
  12. wyboru Delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne ZRBS
 17. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
 18. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania
 19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie §23 pkt.4 Statutu są wyłożone w siedzibie Banku do wglądu członków następujące dokumenty :

 1. rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Goworowie łącznie ze sprawozdaniem finansowym i raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2021 
 2. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/
 3. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli
 4. protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli

 

Ponadto informujemy, że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad ZP przekazujemy delegatom w załączeniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie stosowanie do § 37 Statutu Banku i na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/2022 z dnia 25 marca 2022 r. zwołuje ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH w 2022 roku według poniższego porządku obrad i załączonego harmonogramu :

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie obrad ,wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania .
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu działania Zebrania Grupy Członkowskiej .
 3. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok wraz z informacją z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej .
 4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.
 5. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli .
 7. Dyskusja, zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 8. Zakończenie zebrania .

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj:https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Internet Banking

Drodzy Klienci!!!

Internet Banking znajduje się pod adresem https://bank.bsgoworowo.pl/.

Przerwy w dostępie

Szanowni Klienci

Życzenia Świąteczne

Informacja o planowanej przerwie w pracy Internet Bankingu

Szanowni Państwo,

w dniu 27 lipca br. (czwartek) między godziną 05:00 a 5:30 wystąpi kilkunastominutowa przerwa w działaniu usług dostępu do Internet Bankingu  oraz Aplikacji mobilnej. Strony bankowości internetowej i Aplikacja mobilna będą w tym czasie dostępne, ale będą komunikowały "Błąd połączenia z bankiem" z powodu chwilowej utraty połączenia .

 

Za powstałe ewentualnie niedogodności z góry przepraszamy.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Bank Spółdzielczy w Goworowie

ul. Kościelna 1, 07-440 Goworowo
telefon: +48 29 761 40 17

NIP: 758-101-10-25
REGON: 000508603 

[obiekt mapy]